Uhlíková stopa

Robíme certifikované výpočty uhlíkovej stopy podniku či výrobkov (produktu) na základe a v súlade s normami STN EN ISO 14067, STN EN 14064:1, STN EN 14064:3 a GHG protokolu.

Uhlíková stopa produktu

Uhlíková stopa produktu zahŕňa emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú počas životného cyklu výrobku / produktu - od ťažby surovín potrebných na jeho výrobu, cez spotreby materiálov, surovín a energií až po likvidáciu odpadov, ktoré vznikajú zo samotného produktu. Uhlíková stopa produktu je aj súčasťou posúdenia životného cyklu produktu (Life-Cycle Assessment = LCA).

Uhlíková stopa podniku

Uhlíková stopa podniku predstavuje meradlo vplyvu fungovania spoločnosti (organizácie) na životné prostredie. Je nepriamym ukazovateľom spotreby energií, vyrábaných výrobkov a poskytovaných služieb. Hodnota uhlíkovej stopy zodpovedá všetkým aktivitám spoločnosti.

Uhlíkovú stopu je možné stanoviť tiež na rôznych úrovniach – globálnej, národnej, lokálnej, mestskej či individuálnej.

Analýza životného cyklu (LCA)

LCA je analytická metóda hodnotenia možných environmentálnych dopadov (nie len emisií CO₂e) spojených so životným cyklom určitého výrobku alebo procesu, technológie, či služby.

LCA spravidla berie do úvahy celý životný cyklus produktu, od vyťaženia a získavania surovín vstupujúcich do výroby, cez náklady na zdroje spotrebúvané v technológii, až po distribúciu, používanie samotného produktu a následné zneškodnenie, resp. recykláciu odpadov vznikajúcich po použití hodnoteného produktu až po vyhodnotenie benefitov voči životnému prostrediu daného produktu.

Posudzovanie životného cyklu produktu je dôležité pri definovaní možností pre zlepšenie stavu životného prostredia, výrobných procesov a zdrojov surovín, vzniknutých odpadov v celom dodávateľsko-odberateľskom hodnotovom reťazci.

Udržateľnosť a ESG

Poskytujeme poradenstvo aj v oblasti udržateľnosti (vzťah medzi jednotlivými aktivitami spoločnosti a životným prostredím) a ESG (rámec kritérií, na základe ktorého spoločnosť vyhodnocuje vlastné riziká a svoju výkonnosť v oblasti ochrany životného prostredia, v sociálnej oblasti a pri tvorbe vlastných politík). Pomáhame nájsť a stanoviť optimálne kritériá ESG práve pre váš druh podnikania, vieme ich následne monitorovať a vyhodnocovať, pripravujeme ESG správy.