EIA/SEA

V rámci posudzovania vplyvov činností na životné prostredie (EIA/SEA) v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zabezpečujeme:

 • vypracovanie Zámeru činnosti, resp. Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti
 • vypracovanie Správy o hodnotení
 • príprava a vedenie verejného prerokovania
 • konzultácie a poradenstvo pri investičných zámeroch podliehajúcich procesu EIA/SEA
 • vypracovanie odborných posudkov v zmysle § 61 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. v znp

Osvedčenie:

Odpadové hospodárstvo

Zabezpečujeme bežné prevádzkové činnosti v oblasti odpadového hospodárstva, koordináciu vývozu odpadov z prevádzok, vypracovávame žiadosti a zastupujeme klientov pri konaniach na rôznych orgánoch štátnej správy (SIŽP, OU OSŽP, MŽP SR, RÚVZ, RVPS, OcU, apod.), vedieme evidenciu odpadov, obalov, vyhradených výrobkov a prúdov obalov, vypracovávame ročné ohlásenia o nakladaní s odpadom a pravidelné hlásenia o obaloch, a pod.

Vypracovávame prevádzkové dokumentácie a žiadosti o vydanie súhlasu, resp. rozhodnutia podľa zákona o odpadoch, napr.:

 • Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • Prevádzkový poriadok pre nakladanie s odpadmi
 • Identifikačné listy nebezpečných odpadov
 • Žiadosti rôzneho druhu (v závislosti od konania)
 • Prevádzkový poriadok pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov
 • Priebežné vedenie evidencie
 • Vypracovávanie a podávanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Hlásenia o prepravovaných NO
 • atď.

Vodné hospodárstvo

Vykonávame odborný dohľad nad vodnými stavbami, zabezpečujeme činnosť podnikového vodohospodára či odber vzoriek OV a následnú analýzu akreditovaným laboratóriom. Vypracovávame ročné hlásenia a prevádzkové dokumentácie a žiadosti o vydanie súhlasu, resp. rozhodnutia podľa vodného zákona, napr.:

 • vodohospodársky súhlas na sklad či zhromaždisko O a NO
 • vypracovávame prevádzkové poriadky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami, vrátane prevádzkových poriadkov vodných stavieb
 • Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do ŽP a na postup v prípade ich úniku do povrchových a podzemných vôd – Havarijný plán na ochranu vôd (HP)
 • Vykonávame školenia pracovníkov v zmysle schváleného HP
 • atď.

Školiaca činnosť

Organizujeme odborné školenia a vieme vyškoliť Vašich zamestnancov vo všetkých oblastiach ochrany životného prostredia (odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, EIA/SEA, IPKZ, skleníkové plyny, fluórované skleníkové plyny, uhlíková stopa, ESG atď.). Spolupodieľame sa na školiacej činnosti aj v rámci rôznych agentúr, či priamo na školách.

Environmentálne audity

Vykonávame interné environmentálne audity legislatívnej zhody prevádzok s aktuálne platnými predpismi v oblasti ochrany ŽP. Vieme pripraviť prevádzku na certifikáciu v zmysle normy ISO 14001 a ISO 19011.

Certifikáty: