O firme

 • Naša spoločnosť poskytuje konzultačné, poradenské a technické služby v oblasti životného prostredia, predovšetkým so zameraním na ochranu ovzdušia – teda emisie, imisie, skleníkové plyny a fluórované skleníkové plyny, už od roku 1998. Tím našich odborníkov má bohaté skúsenosti aj v ostatných zložkách ŽP - vodné a odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny či environmentálne záťaže a Východiskové správy, či posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA/SEA). Naša spoločnosť aj vykonáva certifikované výpočty uhlíkovej stopy podniku či výrobkov (produktu) na základe normy STN EN ISO 14067 a GHG protokolu v zmysle vydaného certifikátu World Resources Institute.

  Máme odbornú spôsobilosť na spracovávanie žiadosti o integrované povolenie pre rôzne druhy prevádzok, vrátane poradenstva pri komunikácii s dotknutými orgánmi i verejnosťou.

  Vykonávame environmentálne audity legislatívnej zhody prevádzok s aktuálne platnými predpismi v oblasti ochrany ŽP. Vieme pripraviť prevádzku na certifikáciu v zmysle normy ISO 14 001, radíme pri stanovení uhlíkovej stopy podniku či výrobkov. Organizujeme a zabezpečujeme školenia v rôznych oblastiach ŽP, interné školenia pracovníkov v zmysle schválenej dokumentácie  a pod.  

  Sme držiteľom európskej akreditácie v systéme EU ETS na overovania údajov o skleníkových plynoch (ročné údaje o emisiách CO2, aktuálne dosiahnuté úrovne činnosti, resp. jej zmeny, alokácie a validácie monitorovacích plánoch, či metodík monitorovania ročných emisií , atď.)

  Cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie priemyselných a poľnohospodárskych aktivít, prípadne riešenie ich problémov, v súlade s ochranou životného prostredia.

  Bohaté skúsenosti našich pracovníkov sú zárukou vysokej odbornosti a profesionality vo všetkých nami vykonávaných činnostiach. Vďaka našej vysokej profesionalite sú naše služby využívané ako domácimi spoločnosťami, tak i veľkými zahraničnými investormi.

Dokument na stiahnutie:

Vybrané referencie